NYCC 2019 eBay Artist Series Exclusive 5″ Tokidoki Unicorno – Stellina LE 500